Home | Contact Us | Site Map | ENGLISH
 
 
<%call showproject_list() %>

โครงการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา

ในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน”  

ชิงทุนการศึกษา 1,030 ทุน มูลค่า 6,600,000 บาท

 

1. ที่มาและความสำคัญ

            ด้วยปณิธานของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิไทยคม ที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญทางด้านการศึกษาและการเรียนรู้แก่เยาวชนไทย  และมุ่งหวังให้เด็กไทย “คิดเป็น ทำเป็น” สามารถแข่งขันได้ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “มูลนิธิไทยคม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

มูลนิธิไทยคม  จึงได้จัดทำโครงการทุนการศึกษาสำหรับปี 2552 ขึ้น  เพื่อตอบสนองวัตถุประ  สงค์ของมูลนิธิ โดยให้มีการประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา จำนวน 1,030 ทุน มูลค่า 6,600,000 บาท สำหรับเยาวชนไทยที่ต้องการร่วมแสดงความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อประเทศชาติในฐานะเยาวชนไทยผ่านการเรียงความในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน”

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของมูลนิธิไทยคมที่มุ่งเน้นและให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาแก่เยาวชน

2. เพื่อให้เยาวชนไทยมีเวทีในการแสดงความคิดเห็นของตนเองที่มีต่อประเทศไทยผ่านการเรียงความ

3. เพื่อสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบของเยาวชนไทย ในฐานะที่จะเติบโตมาเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

3. รายละเอียดการประกวดผลงาน

มูลนิธิไทยคมขอเชิญเยาวชนไทยร่วมประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษาในหัวข้อ “อนาคตประเทศไทยที่ฉันฝัน” โดยแบ่งการประกวดเป็น 5 ระดับ ดังนี้

·         ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

·         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า

·          ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หรือเทียบเท่า

·         ระดับอุดมศึกษา/อาชีวะ หรือเทียบเท่า

·         ระดับบุคคลทั่วไป
 

  4. ข้อกำหนดสำหรับทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับเรียงความ โดยแบ่งเป็นระดับ

            ชนะเลิศ                       จำนวน           5    ทุน   ระดับละ 1 ทุน      ทุนละ    50,000 บาท 

            รองชนะเลิศอันดับ 1    จำนวน             10   ทุน   ระดับละ 2 ทุน      ทุนละ    20,000 บาท

            รองชนะเลิศอันดับ 2    จำนวน             15   ทุน   ระดับละ 3  ทุน     ทุนละ    10,000 บาท

            รางวัลชมเชย                จำนวน     1,000  ทุน   ระดับละ 200 ทุน   ทุนละ     6,000 บาท

            รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,030 ทุน มูลค่ารวม 6,600,000 บาท

รายละเอียดทุนการศึกษา (ประเภท/ระดับ)

ระดับชั้น

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับ 1

รองชนะเลิศอันดับ 2

ชมเชย

ระดับประถม

1 ทุน

2 ทุน

3 ทุน

200 ทุน

(ทุนละ)

50,000บาท

20,000บาท

10,000บาท

6,000บาท

ระดับมัธยมต้น

1 ทุน

2 ทุน

3 ทุน

200 ทุน

(ทุนละ)

50,000บาท

20,000บาท

10,000บาท

6,000บาท

ระดับมัธยมปลาย

1 ทุน

2 ทุน

3 ทุน

200 ทุน

(ทุนละ)

50,000บาท

20,000บาท

10,000บาท

6,000บาท

ระดับอุดมศึกษา/อาชีวะ

1 ทุน

2 ทุน

3 ทุน

200 ทุน

(ทุนละ)

50,000บาท

20,000บาท

10,000บาท

6,000บาท

ระดับบุคคลทั่วไป

1 ทุน

2 ทุน

3 ทุน

200 ทุน

(ทุนละ)

50,000บาท

20,000บาท

10,000บาท

6,000บาท

จำนวนทุน

5 ทุน

10 ทุน

15 ทุน

1,000 ทุน

จำนวนทุนรวมทั้งสิ้น

1,030 ทุน

จำนวนเงิน

250,000

200,000

150,000

6,000,000

ยอดเงินรวมทั้งสิ้น

6,600,000 บาท

 

5. ระยะเวลาของการส่งผลงาน

           เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2552

ปิดรับผลงาน 30 มิถุนายน 2552

(คณะกรรมการจะถือเอาวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นที่สิ้นสุดในการรับผลงาน)

 

6. เงื่อนไขของการประกวด

5.1 เขียนเรียงความ ความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 ด้วยลายมือตัวบรรจงหรือพิมพ์

5.2 ผู้ประกวดสามารถจัดส่งผลงานได้ 1 ผลงาน          

5.3 ผู้จัดส่งผลงานต้องเขียน ชื่อ-สกุล อายุ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อของตนเองหรือเบอร์ที่สามารถติดต่อได้ e-Mail ระดับชั้นที่กำลังศึกษา ชื่อที่อยู่ และเบอร์ติดต่อสถานศึกษาของตน พร้อมชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา เบอร์ที่สามารถติดต่อได้ ลงในด้านหลังกระดาษเรียงความให้ชัดเจน

5.4 ส่งผลงานมาที่ มูลนิธิไทยคม 237/8 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ10300 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2552 (คณะกรรมการจะถือเอาวันที่ประทับตราบนไปรษณีย์เป็นที่สิ้นสุดในการรับผลงาน)

5.5   ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5.6 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์มูลนิธิไทยคมwww.thaicomfoundation.org ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2552

5.7 ผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุน จะต้องติดต่อกลับมาที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิและส่งเอกสารในการขอรับทุนการศึกษามายังมูลนิธิไทยคม เพื่อยืนยันการรับทุนไม่เกินภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2552

5.8 มูลนิธิฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งคืนผลงานทุกชิ้น

7.หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินผลงานเรียงความ

-           ความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่กำหนด

-           รูปแบบการเขียนเรียงความที่ถูกต้อง

-           การใช้ภาษาที่ถูกต้อง

-     ความคิดสร้างสรรค์

8.เอกสารในการรับทุนการศึกษา

    หลังการประกาศผล ผู้ที่ได้รับคัดเลือกต้องส่งเอกสารเพื่อขอรับทุนมายังมูลนิธิ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.       สำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร

2.       บัตรนักเรียน (กรณีที่นักเรียนยังไม่มีบัตรประชาชน)  

3.       สำเนาทะเบียนบ้าน

4.       สำเนาบัญชีธนาคารกรุงเทพ หน้าแรกและหน้าสุดท้ายที่มีรายการเดือนก.ค.52

5.   กรณีเป็นนักเรียน นิสิต/นักศึกษาต้องมีใบรับรองจากสถาบันการศึกษา ว่าเป็นนักเรียนในสังกัด 

9.ประกาศผลการตัดสินวันที่  26 กรกฎาคม 2552

ทางเว็บไซต์ www.thaicomfoundation.org โดยผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องติดต่อและส่งเอกสารกลับมาที่มูลนิธิไทยคม ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2552

 

หมายเหตุ :สามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์มูลนิธิไทยคมwww.thaicomfoundation.org หรือ โทร.02-668-1719-23

 

 
 
 

237/8 ถนนราชวิถี แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัทพ์: 0-2668-1719-23 โทรสาร: 0-2241-4062
Copyright 2008 By Thaicom


Since : Oct 08 : Version 4