กุมภาพันธ์ - กันยายน 2551
การอบรมเชิงปฎิบัติการวิธีการศึกษาวิจัยให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
มูลนิธิไทยคม ได้ร่วมกับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการวิธีการศึกษาวิจัยให้แก่นักเรียนในโรงเรียน ระหว่าง กุมภาพันธ์ - กันยายน 2551
10 - 11 มกราคม 2551
โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มูลนิธิไทยคม ได้ร่วมกับโรงเรียนดรุณสิกขาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการค่ายปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ค่ายมฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพรชบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 11 มกราคม 2551
โครงการเยาวชนนักคิด พิชิตโลกร้อน
 

 
 

หน้าแรก >

 
   
 
โครงการเพื่อการศึกษา
โครงการเยาวชนนักคิด พิชิตโลกร้อน
โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นเยาว์ "เยาวชนนักคิดพิชิตโลกร้อนด้วยปัญญา" (โรงเรียนดรุณสิกขาลัย) (010521)
 
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการศึกษาวิจัยด้วยตนเอง และสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเป็นผู้สอน (Young Facilitator) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่บุคคลอื่น
4. เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การทำวิจัย และสามารถทำจัดเก็บ และนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Movie Maker, Photo Journalism ได้
5. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นเยาว์ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
6. เพื่อสร้างกลุ่มเครือข่าย (Cluster) เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิไทยคม
7. เพื่อขยายความรู้สู่ชุมชนภายนอก
 
หลักการและเหตุผล
    ในปัจจุบันปัญหาโลกร้อน (Global Warming) ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่ระมัดระวัง การทิ้งขยะ สารพิษ ออกสู่สิ่งแวดล้อม มลพิษในสิ่งแวดล้อมส่งผลโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายประการ อาทิ เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น ตลอดจนเกิดเชื้อโรคกลายพันธุ์ หรือสายพันธุ์ใหม่ ฯลฯ  ผลกระทบจากปัญหาโลกร้อนนี้กำลังคุกคามสิ่งมีชีวิตบนโลก และจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการเผยแพร่ปัญหาโลกร้อนทางสื่ออย่างกว้างขวาง แต่เยาวชนของชาติส่วนใหญ่ ยังไม่ได้รับรู้ถึงภัยโลกร้อนอย่างลึกซึ้ง ซึ่งหากเยาวชนได้เรียนรู้ และเข้าใจในปัญญาหาโลกร้อนอย่างจริงจัง จะทำให้เยาวชนหันมาใส่ใจปัญหาสิ่งแวดล้อม และช่วยกันแก้ไขภาวะโลกร้อนให้มากขึ้น ดังนั้นการสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสทำวิจัยเพื่อศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมตามที่ตนเองสนใจ จึงเป็นวิธีการแก้ไขภาวะโลกร้อนได้อย่างยั่งยืน
    มูลนิธิไทยคมเป็นหน่วยงานที่เล็งเห็นถึงคุณค่าการศึกษา และเป็นองค์กรที่ให้การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกของไทยอย่างต่อเนื่อง ควรให้การสนับสนุนด้านการสนับสนุนด้านการผลิตนักวิจัย เพื่อฝึกฝนการทำวิจัยเพื่อหาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เยาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดจนมีจิตสำนึกห่วงใยปัญหาสิ่งแวดล้อม และสังคมสืบต่อไป และยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับมูลนิธิไทยคมที่ให้การสนับสนุนเยาวชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 
รายละเอียดโครงการ
กิจกรรมในโครงการดำเนินตามกลยุทธ์ 3 R คือ Recognize Research และ Knowledge Release โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงที่ 1  การสร้างความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม พลังงาน  และผลกระทบของภาวะโลกร้อน (Global warming) และสร้างแรงบันดาลใจในการวิจัย

         1. 10-11 มกราคม 2551 ค่ายปลูกป่าชายเลนและอนุรักษ์พลังงาน ณ ค่ายมฤคทายวัน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
         2. กุมภาพันธ์ - กันยายน 2551 การอบรมเชิงปฎิบัติการวิธีการวิจัยให้แก่นักเรียนในโรงเรียน

ช่วงที่ 2 ดำเนินการวิจัยปัญหาสิ่งแวดล้อม

         1.กุมภาพันธ์ - กันยายน 2553 เริ่มการวิจัยในชั้นเรียน (นักเรียนที่สนใจสามารถทำวิจัยได้ทันทีโดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษาและมีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกให้การแนะนำ)
         2. กรกฎาคม 2551 ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย ให้โครงการ GLOBE สวทช.(อย่างน้อย 2-3 โครงการ)
         3. พฤศจิกายน 2551 เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่องสิ่งแวดล้อม (GLOBE Conference 2008)

ช่วงที่ 3  การขยายผลสู่ชุมชน
         1. สร้างทีมนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเทคโนโลยีในการผลิตสื่อเพื่อการขยายความรู้สู่ชุมชน
         2. ตุลาคม 2551 ค่ายถ่ายทอดความรู้ด้านการวิจัยสิ่งแวดล้อม และการจัดทำข้อมูลสำหรับนำเสนอแบบ Media เช่น โปรแกรม Photo Journalism ฯลฯ ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จ. เชียงใหม่ เพื่อสร้างกลุ่ม Cluster นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์
         3. ตุลาคม 2551 ค่ายเยาวชนต้านภัยโลกร้อน สำหรับนักเรียนภายนอกที่สนใจเข้าร่วมเป็น เยาวชนรักษ์โลก ณ โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

วันเวลาที่จัดกิจกรรม
    มกราคม 2551 – เมษายน 2552

ผู้เข้าร่วมโครงการ
    1. นักเรียนโรงเรียนดรุณสิขาลัย
    2. นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง
    3. เยาวชนภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
 
ชื่อเจ้าของโครงการ
โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
 
วันที่ได้รับการสนับสนุน
10/1/2551
 
ผลที่ได้รับ
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจ ตระหนัก และเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม และภาวะโลกร้อนที่กำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิต
    2.ผู้เข้าร่วมโครงการมารถเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการศึกษาวิจัยด้วยตนเอง และสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต
    3. นักเรียนได้มีประสบการณ์เป็นผู้สอน (Young Facilitator) ถ่ายทอดความรู้ให้แกบุคคลอื่น
    4. นักเรียนโรงเรียนบ้านสันกำแพง ได้มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การทำวิจัย และสามารถทำจัดเก็บ และนำเสนอข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Movie Maker, Photo Journalism ได้
    5. สามารถผลิตนักวิจัยรุ่นเยาว์ทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต
    6. เกิดกลุ่มเครือข่าย (Cluster) เยาชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิไทยคม
    7. เยาชนภายนอกที่สนใจเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านโลกร้อน
 
รูปภาพโครงการ/กิจกรรม