หน้าแรก >

   
     
   
  โครงการอื่นๆ
  โครงการสมทบทุน "มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์"
  (040100)
   
  วัตถุประสงค์
  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ได้ดำเนินงานบริการสงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อน ด้านการแพทย์ การศึกษา การฝึกอาชีพ การสังคมและสวัสดิการสังคม เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคคลปัญญาอ่อน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้เรื่อง ภาวะปัญญาอ่อนและวิธีการป้องกันแก่ประชาชนทั่วไป มูลนิธิฯ มีหน่วยงานเป็นศูนย์กระตุ้นพัฒนาการ เป็นโรงเรียนและเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ ที่อยู่ในความรับผิดชอบในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 5 แห่ง และในส่วนภูมิภาค อีก 3 แห่ง ได้ขยายการบริการไปสู่ระดับชุมชนโดยเฉพาะท้องถิ่นทุรกันดารครอบคลุมทุกภาคของประเทศ แต่เนื่องจากจากมูลนิธิเป็นองค์กรสาธารณกุศล ทุนในการดำเนินงานอาศัยจากการรับบริจาคเป็นกำลังสำคัญ จึงให้ช่วยเหลือได้เพียงจำนวนหนึ่ง  จึงได้ประสานงานมายังมูลนิธิไทยคม  
  ทั้งนี้ทางมูลนิธิไทยคมพิจารณาถึงมูลเหตุและปัจจัยความช่วยเหลือเห็นว่าวัตถุประสงค์สอดคล้องกับทางมูลนิธิไทยคมที่ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ให้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองให้ดำรงชีพอยู่ได้ในสังคมต่อไป จึงได้อนุมัติเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท เพื่อที่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย จำได้นำเงินจำนวนนี้ไปช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อนที่กำลังรอรับการช่วยเหลือต่อไป
   
  ชื่อเจ้าของโครงการ
  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย
   
  วันที่ได้รับการสนับสนุน
  7/6/2549
   
  ผลที่ได้รับ
  มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยสามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้ในการดำเนิน โครงการต่างๆ ของมูลนิธิฯ