Home | Contact Us | Site Map | ENGLISH 
1 เม.ย.-15 พ.ค.
: : เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษา จำนวน 40 คน เข้าร่วมค่ายธรรม(ะ)ทันที รุ่นที่4-5
24 เม.ย.
จัดอบรม Train The Trainer สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเป็นอาสาสมัครโครงการ You Can Do It!
28-30 เม.ย.
จัดโครงการครูนักส่งเสริมการอ่าน รุ่นที่ 4 ให้แก่ครูประถมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 50 คน
 
 

 
 
 

 

      
   
  


มูลนิธิไทยคม 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02-949-2694 โทรสาร 02-949-2677
Since : Oct 08 : Version 4 >