Home | Contact Us | Site Map | ENGLISH
 
 
นิทรรศการแสดงผลงาน และประกวดโครงงานลดโลกร้อน
โรงเรียนบ้านสันกำแพง และมูลนิธิไทยคม ได้จัดประกวด โครงงานลดปัญหาโลกร้อนในโครงการเยาวชนนักคิด พิชิตโลกร้อน หัวข้อ “ละอ่อนหน้อย ฮ้อยใจ๋ ลดภัย สู้โลกฮ้อน” ณ โรงเรียนบ้านสันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2551 ชิงทุนการศึกษา 4,000 บาท จำนวน 3 รางวัล และรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการโครงการมูลนิธิไทยคม เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนโครงการทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 370,000 บาท ให้แก่ นายเพชร วงศ์แปง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกำแพง
 

ภาพซ้าย นายถิรวรรธน์ พึ่งพุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานถึงโครงการเยาวชนนักคิด พิชิตโลกร้อน ต่อประธานเปิดงาน
ภาพขวา นายเพชร วงศ์แปง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ให้โอวาทนักเรียนและกล่าวเปิดงาน

ภาพซ้าย คุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการโครงการมูลนิธิไทยคม กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนโครงการ
ภาพขวา คุณบพิธ เป็นตัวแทนมูลนิธิไทยคม มอบเงินสนับสนุนโครงการ จำนวน 370,000 บาท ให้แก่ นายเพชร วงศ์แปง

หลังจากนักเรียนได้เข้าค่ายสร้างความตระหนัก ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนระดมความคิดจัดทำโครงงานและ โครงการเรียบร้อยแล้ว น้องๆ นักเรียนบ้านสันกำแพง จึงร่วมกันนำเสนอโครงการ 6 โครงงาน ได้แก่

1. โครงงาน หนูฮู้ช่วยแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน
เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนทำเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ ในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ “หนูฮู้” (หนูรู้) ที่สอนให้นักเรียนรู้จักประเภทของขยะ และสามารถนำขยะไปทิ้งในถังที่ถูกต้องตามประเภทของขยะได้

2. โครงงาน 3R แก้ปัญหาโลกร้อน
เป็นโครงงานรณรงค์โดยนำหลักการ 3R มาประยุกต์ใช้ ได้แก่
Reduce : เป็นการนำกระดาษที่ใช้แล้ว มาทำกระดาษสา และนำกระดาษบางส่วนมาเป็นส่วนประ กอบในการทำปุ๋ย EM
Reuse : จัดทำโครงการ เก่าของพี่ ใหม่ของน้อง เพื่อรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ไม่ใช้แล้ว บริจาคให้กับน้องๆ ในโรงเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลนเสื้อผ้า
Recycle : เป็นการจัดทำกำไลจากฝาขวดน้ำอัดลม การนำถุงนมมาเย็บเป็นเสื้อ และการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ 3R ในรูปแบบของบอร์ดนิทรรศการเชิญชวนให้นักเรียนในโรงเรียน ตลอดทั้งคนในชุมชน ตระหนักถึงความสำคัญและนำหลักการ 3R ไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยลดปัญหาโลกร้อน

3. โครงการ Save World Save Life
นักเรียนจัดทำ VCD (ด้วยโปรแกรม Movie Maker) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ และวิธีลดภาวะโลกร้อน จากนั้นนำไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ ในโรงเรียน และคนในชุมชนสันกำแพง ได้รับรู้และตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน โดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมก็คือ การเดินรณรงค์โดยสวมชุดถุงดำที่มีข้อความรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน การให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย การพูดเชิญชวน และการแจกต้นกล้าให้กับผู้ที่สนใจนำไปปลูกเพื่อช่วยลดโลกร้อน

4. โครงงาน เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส จากก๊าซที่เกิดจากของเสีย
กลุ่มนี้นำมูลวัวมาหมักเป็นก๊าซหุงต้ม ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์และทดแทนพลังงานได้เป็นอย่างดี

5. โครงงาน Magic Paper
เป็นการนำกระดาษที่ใช้แล้วมาจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) จำนวน 3 ชิ้นงาน ได้แก่ สื่อการสอน เรื่อง Color (คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสีต่างๆ) สื่อการสอนเรื่องอวัยวะของต้นไม้ และสื่อการสอนเรื่องวงจรชีวิตผีเสื้อ
ซึ่งสื่อการสอนเหล่านี้ จะนำไปมอบให้กับคุณครูที่สอนวิชาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนบ้านสันกำแพง และโรงเรียนอื่นๆ ที่สนใจ

6. โครงงาน Paper World
กลุ่มนี้มีแนวคิดในการนำกระดาษใหม่ ไปแลกกระดาษใช้แล้ว จากนั้นนำมาบดให้ละเอียด จัดทำเป็นตุ๊กตาจากกระดาษ (เปเปอร์มาเช่) แล้วนำไปประกอบเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะจำหน่ายเพื่อหารายได้พิเศษ

คณะกรรมการที่ร่วมตัดสินผลงาน (จากซ้ายไปขวา) ได้แก่ อ.สุพัตตรา กิจวงศ์ คณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกำแพง, คุณลำดวน นำบุญจิตต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกำแพง, คุณบพิธ โกมลภิส ผู้จัดการโครงการมูลนิธิไทยคม, คุณดุสิต สุวัตถี ประธานชมรมครู และผู้ปกครองโรงเรียนบ้านสันกำแพง และนายถิรวรรธน์ พึ่งพุ่มแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนบ้านสันกำแพง

ผลการประกวดโครงงาน แบ่งเป็น รางวัลยอดเยี่ยม ทุนการศึกษา 4,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

1. โครงงาน3R ( Reduce Reuse Recycle)
แก้ปัญหาโลกร้อน ซึ่งเป็นการนำเสนอการบูรณาการความคิด 3 เรื่อง คือ Reduce : นำกระดาษที่ใช้แล้วมาทำกระดาษสา การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ EM Reuse : รับเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วมาบริจาคให้กับน้องๆ โรงเรียนที่ขาดแคลน และ Recycle : นำเสนอความคิดการทำกำไลจากเศษวัสดุเหลือใช้ การประดิษฐ์เสื้อจากถุงนม

2. โครงงาน Save World Save Life
น้องๆ นักเรียนจัดทำกิจกรรมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนตามชุมชน การแจกต้นกล้าไม้ให้ผู้สนใจนำไปปลูกเพื่อลดภาวะโลกร้อน

3. โครงการหนูฮู้ช่วยแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน
เป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นักเรียนทำเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ ในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ “หนูฮู้” หรือ “หนูรู้” ที่สอนให้รู้จักขยะแต่ละประเภท

และรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 3 รางวัล ซึ่งโครงงานที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 3 รางวัลรางวัล ได้แก่

1. โครงงาน Magic Paper ที่จัดทำสื่อการเรียนการสอนจากวัสดุกระดาษที่ใช้แล้ว นำเสนอในรูปภาษาอังกฤษ

2.โครงงาน Paper World เป็นการทำเปเปอร์มาเช่ เอากระดาษใหม่แลกกระดาษเก่าเพื่อนำมาทำเป็นโคมไฟตั้งโต๊ะจำหน่ายเป็นรายได้เสริมพิเศษ

3. โครงงาน คนสู้โลกร้อน โดยนำเอาแนวคิดการนำเศษอาหารจากโรงอาหารมาหมักเพื่อทำเป็นก๊าซหุงต้ม ซึ่งเป็นการสร้างพลังงานทดแทนให้แก่ชุมชน

 

 
 

มูลนิธิไทยคม 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-949-2694 โทรสาร 02-949-2677-8
Copyright 2008 (c) Thaicom Foundation. All rights reserved.


Since : Oct 08 : Version 4